تولید کننده کفش ایمنی

تولید کننده کفش ایمنی شرکت نفت

  • از

 همانطور که می دانید کفش ایمنی شرکت نفت نوعی کفش ایمنی بوده که در مکان ها و معادل خاصی در کشور مانند نیروگاه های نفت و گاز در شمال و جنوب کشور، توسط پرسنل